Všeobecné obchodné podmienky

Stiahnúť
Všeobecné obchodné podmienky
v PDF formáte


Stiahnúť Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia


1. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Aluprint s.r.o., Dielenská Kružná 24, 038 61 Vrútky, Slovenská republika, IČO 315 84322 (ďalej dodávateľ) sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo záväznej objednávky.

2. Všeobecné obchodné podmienky stanovujú hlavné zásady dodávateľsko - odberateľských vzťahov, podmienky výroby, dodávok a nakladania s produktmi v zmluvnom vzťahu dohodnutými.

Objednávky, uzatváranie zmlúv a ich plnenie


1. Vzájomné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom sú vždy upravené zmluvne, pričom za uzatvorený sa považuje i vzťah založený na základe dodávateľom potvrdenej objednávky.

2. Povinnosťou odberateľa pri založení nového dodávateľsko - odberateľskéh o vzťahu je poskytnúť dodávateľovi všetky svoje identifikačné doklady, t. j. najmä kópie výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenského listu, a osvedčenia o pridelení IČO.

3. Odberateľ ďalej dodá, pre realizáciu svojej požiadavky (objednávky), všetky dodávateľom špecifikované podklady potrebné pre realizáciu produktu a poskytne mu potrebnú súčinnosť v súvislosti so špecifikáciou všetkých parametrov dodávaného produktu (výrobných podkladov, korektúr, vzorov, podmienok dodávok a pod.).

4. V prípade, že odberateľ neposkytne dodávateľovi potrebné podklady alebo súčinnosť v prípravnom období, vyhradzuje si dodávateľ právo pozastaviť zahájenie výroby produktu až do doby, keď tieto podmienky budú splnené a o dobu oneskorenia predĺžiť dohodnu tú lehotu plne nia.

5. Dodávateľ má právo neprijať objednávku odberateľa, ktorý v minulosti riadne nesplnil svoje zmluvné záväzky.

6. Dodávateľ nezodpovedá za nezhody vecné alebo obsahové v odberateľom dodanom a schválenom zadaní (objednávke, podkladoch), pokiaľ na ne odberateľ písomne neupozornil a nežiadal ich odstránenie, alebo v prípadoch, keď dodávateľ objednávateľa na nezhody upozornil a objednávateľ napriek tomu na ich dodržaní trval, rovnako v prípade, že dodávateľ nemohol túto nezhodu zistiť. Pokiaľ bude týmito vplyvmi znížená kvalita zadania a následne kvalita výsledného produktu, nebude táto skutočnosť posudzovaná ako nezhoda (nekvalitné plnenie) zo strany dodávateľa.

7. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenie duševného vlastníctva alebo autorských práv, ktorých sa vo zmluvnom vzťahu (zadanie produktu) dopustí odberateľ. V prípade uplatnenia akýchkoľvek sankcií voči dodávateľovi z titulu takéhoto porušenia je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa náhradu takto vzniknutej škody.

8. Všetky parametre dodávaného produktu sú špecifikované v Cenovej ponuke, prípadne v s ňou spojenom Grafickom náhľade predloženom pred prvou realizáciou výroby produktu.

9. Minimálne náležitosti dopytu produktu sú:

- názov produktu
- tvar produktu
- rozmery produktu
- technický výkres produktu
- použitý materiál alebo charakteristika materiálu
- množstvo v požadovaných jednotkách
- počet farieb
- grafická predloha v dohodnutom formáte
- špecifikácia prevedenia výstupu (návin, parametre jednotkového balenia, ...)
- spôsob aplikácie
- použitie (špecifikácia povrchu,...)
- požadovaný termín dodania (deň, mesiac, rok (prípadne hodinu))

10. Minimálne náležitosti prvej objednávky produktu sú:

- interné označenie (kód) produktu odberateľa, pokiaľ je stanovené
- názov produktu podľa Cen ovej ponuky dodávateľa
- rozmery produktu
- technický výkres produktu
- objednávané množstvo produktu
- cena
- dodacia adresa
- fakturačná adresa

11. Minimálne náležitosti opakovanej objednávky produktu sú:
- identifikačné číslo položky dodávateľa; pripúšťa sa i interné označenie odberateľa
- dátum schválenej textovej verzie
- názov produktu
- množstvo
- cena
- požadovaný termín dodania
- dodacia adresa
- fakturačná adresa

12. Odberateľ hradí dodávateľom stanovené náklady spojené s prípravou výroby - najmä za tlačové formy a výsekové nástroje, pokiaľ nebolo dohodnuté v cenovej ponuke inak. Tieto zostávajú jeho majetkom a sú po dobu 12 mesiacov od poslednej realizácie výroby produktu uložené u dodávateľa pre možné ďalšie použitie. Pokiaľ si ich odberateľ do 14 mesiacov od poslednej realizácie výroby produktu nevyzdvihne, dodávateľ má právo s nimi naložiť podľa vlastného uváženia.

13. Odberateľ sa zaväzuje zasielať predávajúcemu vopred, minimálne však 1 x kvartálne, plánované množstvá objednávaných etikiet za účelom zabezpečenia dostatočného množstva materiálu na požadované obdobie. Na základe týchto množstiev je dodávateľ povinný zabezpečiť a odberateľ spotrebovať tento materiál na produkciu vlastných produktov, v opačnom prípade má právo dodáv ateľ takúto objednávku odberateľa neprijať. Pri plánovaní výroby produktu z neštandardných materiálov dodávateľ dopredu upozorní odberateľa na túto skutočnosť.

14. Realizácia produktu je zahájená vždy až na základe oboma stranami potvrdenej zmluvy (objednávky ). Východiskovým podkladom pre uzatvorenie zmluvného vzťahu (zmluva / objednávka) medzi oboma stranami je Cenová ponuka zasielaná dodávateľom na základe písomného dopytu odberateľa špecifikujúceho požiadavky na produkt. Na základe Cenovej ponuky vystaví odberateľ objednávku s náležitosťami podľa čl. 10 a 11 Všeobecných obchodných podmienok. Potvrdením objednávky dodávateľom je uzatvorená kúpna zmluva.

15. Pokiaľ odberateľ trvá na prítomnosti svojho zástupcu počas prvej tlače, a dodávateľ pripraví tlač produkcie podľa dovtedy známeho zadania, je dodávateľ oprávnený účtovať všetky vzniknuté nadnáklady spojené s dodatočnou požiadavkou odberateľa podľa interného platného cenníka spoločnosti Aluprint s.r.o.

16. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na zrušení zml uvy je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi všetky do toho okamihu vynaložené preukázateľné náklady na realizáciu, a to až do výšky celkovej zmluvne dohodnutej ceny.

17. Dodávateľ informuje odberateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu produktu alebo jeho zamýšľané použitie.

18. Dodávaný Produkt bude zhotovený a dodaný v kvalite zodpovedajúcej možnostiam príslušnej výrobnej technológie, objednávkou potvrdenými parametrami a v súlade s dohodnutými kontrolnými parametrami       kvality (AQL)

19. Dodávateľ plne zodpovedá za čitateľnosť iba tých čiarových kódov, ktoré v rozmeroch a farebnom prevedení (vrátane farby p ozadia) spĺňajú požiadavky príslušných noriem (EAN, ISTB).

20. Dodávateľ sa môže v dodávke, vzhľadom k charakteristickým možnostiam výrobnej technológie, odchýliť od odberateľom špecifikovaného množstva, a to maximálne o +/ - 5% z celkového jednorazovo dodávaného množstva jednej položky. Odberateľ je povinný plnenie spĺňajúce toto kritérium odobrať a uhradiť cenu za skutočne dodané množstvo.

21. Všetky úkony dodávateľa a odberateľa možno uskutočniť taktiež v telefaxovej či elektronickej podobe.

22. Kontaktná adresa Dodávateľa:

Aluprint, s.r.o.,
Dielenská Kružná 24,
038 61 Vrútky,
Slovenská republika,
IČO 31584322
aluprint@al uprint.sk,
http://www.aluprint.sk

Kúpna cena a platobné podmienky


1. Cenová ponuka obsahuje návrh cien (nákladov) za realizáciu požiadaviek zákazníka, vrátane návrhu platobných podmienok.

2. Pokiaľ nie je Cen ovou ponukou dodávateľa navrhnuté inak, rozumie sa, že kúpna cena je stanovená EXW (bez zahrnutých nákladov na dopravu).

3. K cene produktu je pripočítaná platná sadzba DPH, prípadne ďalších daní a colných alebo iných poplatkov platných v dobe ex pedície p roduktu.

4. Platobné podmienky sú dohodované individuálne, na základe návrhu v Cenovej ponuke dodávateľa.

5. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu za dohodnutých podmienok.

6. V prípade oneskorenia odberateľa s platbou je dodáva teľ oprávnený účtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý započatý kalendárny deň oneskorenia po dátume splatnosti platby.

Dodacie podmienky


1. Dodávateľ odovzdá produkt odberateľovi v termíne podľa potvrdenej objednávky.

2. V prípade oneskorenia dodávateľa s dodávkou produktu, je odberateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny oneskorene dodaného produktu za každý započatý kalendárny deň oneskorenia od dohodnutého zmluvného termínu dodania.

3. Pokiaľ nie je Cenovou ponukou dodávateľa navrhnuté inak, sú štandardné dodacie podmienky stanovené EXW.

4. Pokiaľ si odberateľ zaisťuje dopravu svojím dopravcom, na svoj vlastný účet, uvedie to vo svojej objednávke. Vlastné dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním tomuto dopravcovi. Týmto odovzdaním prechádza nebezpečenstvo škody za veci na odberateľa. V tomto prípade sa za termín dodania považuje uvoľnenie produktu k odberu (oznámenie dodávateľa odberateľovi).

5. Pokiaľ odberateľ písomne neuvedie, že sám odoberie tovar priamo v prevádzke dodávateľa, je dodávateľ oprávnený dopraviť objednaný produkt akýmkoľvek vhodným spôsobom do sídla odberateľa. V tomto prípade dopravu zaisťuje dodávateľ.

6. Dodávateľ dodá celé objednané množstvo naraz. V prípade požiadavky odberateľa na jednotlivé dodávky je mu dodávateľ oprávnený s každým čiastočným plnením účtovať podľa interného platného cenníka spoločnosti Aluprint s.r.o. obsadené paletové miesto/deň, pokiaľ neboli v cenovej ponuke dohodnuté dodávky na odvolanie / call - off.

7. Prevzatím produktu sa produkt stáva majetkom odberateľa. Tento je povinný prevzatie potvrdiť na dodací list alebo zodpovedajúci doklad prepravcu

8. Odberateľ je povinný dodaný produkt pri prevzatí prekontrolovať a pri zistení nezhody ihneď kontaktovať dodávateľa a zaslať písomné oznámenie o zistenej nezhode v súlade s reklamačným poriadkom dodávateľa.

9. Pokiaľ je zmluvnými stranami dohodnuté vrátenie logistického obalu, urobí tak odberateľ podľa predom dohodnutých podmienok .

10. Pokiaľ nebudú tieto obaly (palety) vrátené podľa uvedených podmienok, má dodávateľ právo účtovať odberateľovi ich plnú ce nu podľa interného platného cenníka spoločnosti Aluprint s.r.o.

11. Pokiaľ sa odberateľ omeškal s úhradou svojich záväzkov voči d odávateľovi viac ako 10 dní, je dodávateľ oprávnený pozastaviť výrobu a dodávku zo všetkých prebiehajúcich zmlúv až do doby úhrady všetkých záväzkov odberateľa dodávateľovi. Pripísaním poslednej dlhovanej čiastky na účet dodávateľa začínajú od začiatku ply núť dohodnuté lehoty plnenia. Dodávateľ je v týchto prípadoch ďalej oprávnený požadovať zálohovú platbu na ich realizáciu – lehoty plnenia potom začínajú plynúť dňom uhradenia zálohovej faktúry a to pripísaním čiastky na účet dodávateľa.

12. Pokiaľ nemôže dodávateľ splniť svoje záväzky priamo či nepriamo, z príčin, ktoré nemôže ovplyvniť – z titulu vyššej moci (ako napr. vojna, hrozba vojny, povstanie, sabotáž, požiar, teroristický útok alebo jeho hrozba, búrka, povodeň, výbuch, prírodné pohrom y, vládne n ariadenie alebo obmedzenie Európskej únie, stávka, úplné alebo čiastočné zničenie závodu či výrobnej linky dodávateľa alebo j eho subdodávateľov, dodávky dodávateľov, zmena colných predpisov, dovozných a vývozných kvót, zákaz exportu či importu), a ktoré sú spôsobilé mu zabrániť v plnení zmluvy, dodávateľ o tom neodkladne odberateľa upovedomí a dohodne sa na ďalšom postupe. Lehota plnenia sa tým primerane predĺži. V týchto prípadoch nie je povinná ani jedna zmluvná strana nahradiť druhej strane vzniknuté ško dy vrátane ušlého zisku.

Balenie


1. Všetky produkty dodávateľa sú balením primeraným spôsobom chránené proti poškodeniu pri manipulácii a preprave.

2. Balenie produktu je nezameniteľným spôsobom označené (identifikácia obsahu).

Záručné podmienky


1. Záručná doba fóliových produktov dodávateľa je 6 mesiacov a papierových produktov 12 mesiacov od dátumu výroby, vyznačeného na produkte alebo na jeho obale. Na produkt potlačený metalickými farbami je poskytovaná záruka 3 mesiace od dátumu výroby. Na produkty potlačené špeciálnymi farbami je záručná doba 3 mesiace od dátumu vyznačeného na produkte alebo na jeho obale. Na produkty ako sú promo etikety, súťažné, kódované, alebo inak časovo obmedzené produkty uvádzané na trh, záručná doba končí dňom ukončenia tohto časového intervalu, resp. doby, na ktorú je viazané umiestnenie daných produktov na trh.

2. Kvalita dodávaných produktov sa riadi pravidlami uvedenými v čl. II. a odsúhlasenými AQL.

3. Odporučené podmienky pre prepravu, skladovanie produktu:
- uloženie v nepoškodených, originálnych obaloch,
- relatívna vlhkosť bežného prostredia v súlade s hodnotou vyznačenou prostredníctvom piktogramov na dodacom liste,
- teplota v súlade s hodnotou vyznačenou prostredníctvom piktogramov na dodacom liste,
- skladovanie mimo dosah priameho slnečného žiarenia, sálavého tepla,
- ochrana pred zemnou či inou vlhkosťou, znečistením, poveternostnými vplyvmi a mechanickým poškodením,
- spolu s produktmi by nemali byť uložené látky, z ktorých sa mô žu uvoľňovať chemické výpary, najmä látky obsahujúce zmäkčovadlá, alebo rozpúšťadla a pod., - ukladanie produktov v kotúčoch horizontálne,
- uprednostňovanie systému FIFO
- znovuzabalenie čiastočne spotrebovaných produktov do ich originálnych obalov alebo dodávateľom odporučených

4. Zamýšľaný spôsob použitia produktu i spôsobu jeho aplikácie je potrebné dopredu konzultovať s dodávateľom. VII. Reklamácia 1. Reklamácia sa riadi Reklamačným poriadkom Aluprint, s.r.o. zverejnenom na http://www.aluprint.sk ( sekcia „na stiahnutie“)

Záverečné ustanovenia


1. Pri predaji všetkých svojich produktov dodávateľ predpokladá, že sa odberateľ nezávisle a slobodne rozhodol o ich vhodnost i pre zamýšľané využitie.

2. Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody vzniknuté jeho činnosťou do jej skutočnej výšky, maximálne však do čiastky hodnoty nedodaného či chybne dodaného tovaru.

3. Žiadne zrieknutie sa práv, nárokov, žiadne zmeny či dodatky vyššie uvedených podmienok nie sú možné a platné, pokiaľ nie sú dohodnuté písomnou formou.

4. Podmienky dohodnuté kúpnou zmluvou, dodatkom ku kúpnej zmluve alebo potvrdenou písomnou objednávkou majú pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami prednosť. Všetky ostatné právne vzťahy a povinnosti zmluvných strán budú riešené podľa Obchodného zákonníka - Zákon č. 513/91 Zb. a nasledujúcich, platných v Slovenskej republike.

5. Sporné otázky, ktoré vyplynú z dodávateľsko odberateľských vzťahov budú odberatelia s dodávateľom riešiť prednostne osobným či písomným kontaktom a súdny spor budú považovať za krajné riešenie. 6. V prípadoch prekladu zmlúv a týchto Všeobecných obchodných podmienok do iného jazyka je rozhodujúci výklad slovenskej verzie.

7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť vystavením potvrdenia o zaregistrovaní objednávky.

8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky, zverejnené na http://www.aluprint.sk , boli schválené 1.1.2011 a posledná aktualizácia nadobúda účinnosť 1.7.2011 a platí na dobu neurčitú.