Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dávam súhlas firme: Aluprint spol. s.r.o. , Dielenská Kružná 24, Vrútky
registrácia: Okresný súd Žilina, odbor obchodného registra, oddiel Sro, vložka č. 1107/L
IČO: 31584322 ]
na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:
Súhlas na vybrané účely udeľujem na obdobie: Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia mailom alebo poštou.

Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich právach ako dotknutej osoby.