Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto dávam súhlas firme: Aluprint spol. s.r.o. , Dielenská Kružná 24, Vrútky
registrácia: Okresný súd Žilina, odbor obchodného registra, oddiel Sro, vložka č. 1107/L
IČO: 31584322 ]
na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:
Súhlas na vybrané účely udeľujem na obdobie: Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia mailom alebo poštou.

Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich právach ako dotknutej osoby.

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Spoločnosť ALUPRINT s.r.o. venuje maximálnu pozornosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a dodržiavaniu zásad zákonného spracúvania osobných údajov a predchádzaniu neoprávneným zásahom do práv fyzických osôb.
V súlade s článkom 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o ochrane osobných údajov).
Prevádzkovateľ:
obchodné meno: ALUPRINT s.r.o.
sídlo: Dielenská Kružná 24, 038 61 Vrútky
Kontakt: +421 43 421 0711,  Web. stránka www.aluprint.sk
 
poskytuje dotknutým osobám nasledujúce informácie o ich právach pri spracúvaní osobných údajov a o prístupe prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb :
 
Spracovateľské činnosti (Účel spracúvania osobných údajov):
 
Prevádzkovateľ za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečenia svojej podnikateľskej činnosti potrebuje poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a spracúva ich za týmito účelmi.
Jednak ide o osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, osobné údaje svojich zamestnancov na účely personálnej a mzdovej agendy, stravovania, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany života a zdravia vrátane požiarnej ochrany, poistenia zamestnancov a s tým súvisiacich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov, plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z daňových alebo účtovných predpisov, plnenie zákonných povinností súvisiacich s vypracovávaním zmlúv, správa registratúry a archivácia a pod. Prevádzkovateľ ďalej spracúva aj osobné údaje spoločníkov, svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov za účelom zabezpečovania svojej podnikateľskej činnosti s prihliadnutím na záujmy svojich klientov, zákazníkov a obchodných partnerov.
 
Prevádzkovateľ zhromažďuje, uchováva a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré potrebuje za účelom zabezpečenia svojej podnikateľskej činnosti. Poskytnuté osobné údaje sú chránené proti zneužitiu zo strany tretích neoprávnených subjektov prostriedkami uvedenými v internej bezpečnostnej smernici. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ dodržiava základné zákonné povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje využíva vždy na vopred stanovený účel spracúvania, ktorý je jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne, pričom je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ vždy vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv dotknutej osoby ustanovených zákonom. Prevádzkovateľ získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené. Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Nesprávne a neúplne osobné údaje prevádzkovateľ blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje alebo dopĺňa, ak to nie je možné, tak osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknuté osoby“) v nasledovných spracovateľských činnostiach (ďalej len „spracovateľské činnosti“)
 
Mzdová a personálna agenda
Zoznam spoločníkov a štatutárov
Účtovné doklady
Evidencia obchodných partnerov FO - ekonomický softvér (na právnické osoby sa nevzťahuje)
Sťažnosti fyzických osôb, Súdne spory s fyzickými osobami
Oznamovanie protispoločenskej činnosti zamestnancami / externými fyzickými osobami Marketing
Správa registratúry
Dochádzkový systém
BOZP
 
PRÁVNY ZÁKLAD : Právny základ spracúvania je uvedený v čl. 6 ods. 1 písm. a) až f) Nariadenia európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v § 13 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie osobných údajov z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti . V tomto prípade sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby a dotknuté osoby sú povinné zniesť takéto spracúvanie ich osobných údajov a poskytnúť ich na spracúvanie. Bez poskytnutia ich osobných údajov by prevádzkovateľ nemohol plniť zákonné povinnosti, čo môže mať negatívny dopad ako na prevádzkovateľa tak i na dotknutú osobu. Zákonné povinnosti vyplývajú najmä (avšak nie výlučne) z nasledujúcich právnych predpisov v platnom znení: - Nariadenie európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p.
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p.
- Civilný sporový poriadok (zákon č. 160/2015 Z.z.), v z.n.p.
- Trestný zákon (č. 300/2005 Z.z.), v z.n.p.
- Zákon o priestupkoch (č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p.
- Zákon č. 71/1967 Zb. správny poriadok v z.n.p.
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
- Zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
- Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- Zákon 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v z.n.p.
- Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z.n.p.
- Zákon 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v platnom znení,
- Zákon 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p.
- Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.
- Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v z.n.p.
- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (č. 431/2002 Z.z.), v z.n.p.
- Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
 
Spracúvanie osobných údajov z dôvodu zmluvných povinností:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. kúpnej, darovacej, nájomnej, zmluvy ...), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Aj v takom prípade je oprávnený získavať osobné údaje priamo od dotknutej osoby bez jej súhlasu, bez ich poskytnutia nemôže s dotknutou osobou vstúpiť do zmluvného vzťahu a plniť si povinnosti z nej vyplývajúce. Účelom vyššie uvedeného spracúvania je najmä:
a) administrácia vzťahu s dotknutou osobou pred uzavretím pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu (tzv. predzmluvné vzťahy),
b) vyhotovovanie zmlúv s fyzickými osobami (napr. týkajúcich sa hnuteľného a nehnuteľného majetku) a ich interná evidencia a administrácia,
c) vybavovanie žiadostí o finančnú podporu alebo materiálny dar a ponúk na reklamné partnerstvo vrátane vyhotovovania a administrácie príslušných zmlúv, zabezpečovanie účasti fyzických osôb na firemných podujatiach.
 
Spracúvanie osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Medzi oprávnené záujmy prevádzkovateľa patrí:
a) zaisťovanie bezpečnosti, ochrany života a zdravia, ochrana majetku a majetkových hodnôt pri vstupe, pohybe a opustení územia a objektov prevádzkovateľa,
b) vyhotovovanie a vydávanie osobných identifikačných kariet na trvalé a dočasné vstupy dotknutých osôb na územie a do objektov prevádzkovateľa,
c) evidencia bezpečnostných a iných odborných školení dodávateľov,
d) plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s dodržiavaním povinností vyplývajúcich z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavanie zásad BOZP, vyšetrovanie nežiaducich udalostí,
e) vykonávanie činností vnútorného auditu,
f) vybavovanie súdnych, priestupkových a trestnoprávnych konaní,
g) vybavovanie agendy súvisiacej s vymáhaním pohľadávok dotknutých osôb,
h) vykonávanie opatrení súvisiacich s požiadavkami právnych predpisov boja proti terorizmu i) administrácia obchodného vzťahu a vykonávanie obchodných transakcií s obchodnými partnermi,(preverenie obchodných partnerov, evidovanie kontaktných údajov ich zamestnancov, evidencia mailovej komunikácie),
j) administrácia webovej stránky
 
Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby:
Pokiaľ osobné údaje nie sú spracúvané vyššie uvedenými spôsobmi, osobné údaje spracúva prevádzkovateľ vo výnimočných a ojedinelých prípadoch na základe dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby na účely špecifikované v súhlase, napríklad vyhotovenie či použitie fotografie, zaradenie do evidenciu uchádzačov o zamestnanie, účasť na firemných podujatiach. Poskytovanie osobných údajov formou súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Staršie súhlasy, ktoré boli vyjadrené v súlade s podmienkami GDPR ostávajú v platnosti. Ostatné staršie súhlasy strácajú platnosť a tam kde účel aj naďalej trvá, sú osobné údaje spracúvané na základe iného právneho základu. Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov EÚ, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná alebo zákona. V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi na účely potrebné pre plnenie zmluvných povinností, pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je prevádzkovateľ oprávnený upozorniť dotknutú osobu na možné následky neposkytnutia osobných údajov !
 
Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov:
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov poveruje takýmto spracúvaním sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti. Prevádzkovateľ pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupuje tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov písomnú zmluvu o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov týchto sprostredkovateľov:  
Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov:
Zoznam spracúvaných osobných údajov podrobne popisujú Záznamy o spracovateľských operáciách
 
Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na dosiahnutie stanoveného účelu.
Ide o rozsah osobných údajov stanovených osobitnými právnymi predpismi alebo v rozsahu súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté dobrovoľne a v nevyhnutnej miere samotnou dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov spoločnosti nad rámec osobitných zákonov je pritom dobrovoľné.
 
Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Prevádzkovateľ nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a v záznamoch o jednotlivých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu spracúvania a uchováva ich po dobu stanovenú príslušnými zákonmi, platným interným predpisom – Registratúrnym poriadkom na správu registratúry ALUPRINT, s.r.o. a registratúrnym plánom spoločnosti .
 
Dotknuté osoby
Dotknutými osobami sú najmä:
a) potenciálni zamestnanci spoločnosti , zamestnanci spoločnosti, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby dočasne pridelení zamestnanci,
b) účastníci právnych vzťahov (zmluvných, súdnych a pod.) s prevádzkovateľom,
c) iné FO na základe právnych základov ustanovených Zákonom (súhlas dotknutej osoby, zmluva, resp. osobitný zákon),
d) členovia štatutárnych orgánov, zástupcovia zmluvných strán oprávnených konať v zmluvných veciach a zamestnanci obchodných partnerov,
e) obchodní partneri - fyzické osoby na základe zmlúv medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
f) spoločníci a štatutári,
g) spotrebitelia – zákazníci FO
h) návštevníci , osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa
 
Práva dotknutých osôb
Dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov môžu uplatniť nasledujúce práva:
Právo na informácie – dotknuté osoby môžu požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú ich osobné informácie.
Právo na opravu – dotknuté osoby môžu požadovať opravu, resp. doplnenie osobných údajov, ak prevádzkovateľ spracúva neúplné alebo nesprávne osobné údaje.
Právo na vymazanie - dotknuté osoby môžu požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do ich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o ich súhlas a dotknutá osoba súhlas odvolala. Môžu existovať aj iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu osobných údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď. Právo na obmedzenie spracúvania - dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď popierajú správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá umožní správnosť údajov prevádzkovateľovi preveriť, spracúvanie osobných údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho dotknuté osoby môžu požadovať obmedzenie používania údajov, už údaje na plánovaný účel prevádzkovateľ nepotrebuje, avšak potrebuje tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo dotknuté osoby podali námietku voči spracúvaniu údajov.
Právo na prenosnosť údajov - dotknuté osoby majú právo získať osobné údaje , ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, a ktoré prevádzkovateľ pokiaľ osobné údaje spracúva na základe udeleného súhlasu, v súlade so zákonom alebo podľa zmluvy a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.
Právo na námietku - dotknuté osoby môžu podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu osobných údajov dotknutej osoby, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom, pri ktorom sa odvoláva na nutnosť ochrany oprávnených záujmov dotknutej osoby.
Právo na sťažnosť- dotknuté osoby môžu uplatniť dopyty, prípadne sa môžu sťažovať, pokiaľ sú toho názoru, že pri spracúvaní ich osobných údajov porušil prevádzkovateľ
slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým sú dotknuté ich práva. Sťažnosť môžu dotknuté osoby uplatniť priamo v spoločnosti ALUPRINT s.r.o. oznámením na adrese sídla spoločnosti, prípadne na e-mailovej adrese: miriam.chmurna@aluprint.sk. Ak nebudete spokojní s vybavením sťažnosti u nás, máte právo podať návrh na začatie konania na kontrolný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 27 Bratislava 27, príp. na európsky orgán dohľadu.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: miriam.chmurna@aluprint.sk.