ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI

Preambula

Spoločnosť Aluprint podniká v oblasti polygrafie - tlač a predaj etikiet a iných obalových materiálov. Uvedomujúc si svoje postavenie v spoločnosti prijíma zodpovednosť za svoje konanie a chce byť príkladom pre ostatných.

Spoločnosť Aluprint deklaruje záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôť a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti Aluprint a je prejavom zodpovednosti voči všetkým partnerom. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej spoločnosti.

Dobré meno spoločnosti Aluprint a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými spoločnosť Aluprint disponuje. Ich ochrana je prioritnou úlohou spoločnosti Aluprint a každého jej pracovníka.

Všetci pracovníci spoločnosti Aluprint sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

V tomto kódexe sú uvedené pravidlá pre výkon práce, pre spoluprácu, vzťahy, vrátane vzťahov medzi manažmentom a zamestnancami. odvíjajú sa od hodnôt spoločnosti Aluprint, ako aj požiadaviek na všetkých zamestnancov a osobitných požiadaviek na manažérov.

Tento kódex je výsledkom tímovej práce zamestnancov spoločnosti Aluprint.

Vzťahy so zákazníkmi

 • Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.
 • Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodnenia, predsudkov a diskriminácie. Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné.
 • Spoločnosť Aluprint dbá na to, aby jej výrobky boli kvalitné, trvanlivé a bezpečné, vyhovujúce zabedeným národným a medzinárodným normám.
 • Spoločnosť Aluprint dbá o poskytnutie čo možno najširšieho záručného a pozáručného servisu v snahe udržať vysokú spokojnosť zákazníkov.
 • Spoločnosť Aluprint poskytuje včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich výrobkoch a službách. Nedopúšťa sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a iných verejných vystúpeniach.

Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi

 • Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch spoločnosti Aluprint a jej dodávateľoch sa považujú za dôverné.
 • Spoločnosť Aluprint nezneužíva svoje postavenie na trhu a zaväzuje sa vytvárať rovnaké podmienky pre všetých svojich obchodných partnerov pri rešpektovaní požiadaviek zákazníkov.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje, že bude vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich obchodných partnerov a ich zamestnancov, zdržujúcich sa na pracoviskách spoločnosti Aluprint. Zároveň od nich vyžaduje dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov platných v spoločnosti Aluprint.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak spoločnosť Aluprint vplyvom mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté požiadavky, vstupuje čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho, obojstranne prijateľného riešenia.
 • Spoločnosť Aluprint poskytuje svojim veriteľom dôveryhodné garancie, pravdivé informácie o svojej ekonomickej situácii a zaväzuje sa k efektívnemu zhodnoteniu vloženého kapitálu.
 • Zamestnanci spoločnosti Aluprint nesmú prijať od obchodných partnerov peňažné dary alebo iné provízie.

Vzťahy ku konkurencii

 • Spoločnosť Aluprint rešpektuje zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.
 • Spoločnosť Aluprint sa nepokúša nečestnými a nelegálnymi spôsobmi (priemyselnou špionážou, podplácaním, ani nijakým ďalším nepoctivým spôsobom) získať informácie o podnikaní konkurentov.
 • Spoločnosť Aluprint neuplatňuje nijakú formu nekalej súťaže.

Vzťahy k štátnym orgánom, regiónu a spoločnosti

 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje správať ako sociálne zodpovedný občan vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti a poskytovať im pravdivé a včasné informácie.
 • Spoločnosť Aluprint plní podmienky vyplývajúce zo zakladajúcej listiny, rešpektuje zákon a koná len v súlade s platnou legislatívou.
 • Spoločnosť Aluprint riadne platí dane, vedome sa nedopustí daňového úniku a dbá o transparentnosť všetkých finančných transakcií. Dodržiava všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.
 • Spoločnosť Aluprint prispieva k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne regiónu a celej spoločnosti.
 • Spoločnosť Aluprint podporuje svojou sponzorskou činnosťou šport, zdravotníctvo v regióne a v spoločnosti, ako aj kultúrny, morálny, vzdelanostný, technický a infraštruktúrny rozvoj.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje svojimi aktivitami šíriť dobré meno regiónu a krajiny.
 • Spoločnosť Aluprint ani žiadny jej zamestnanec nesmie v krajine, kde spoločnosť podniká, používať firemné fondy na poskytovanie priamych alebo nepriamych príspevkov politickým stranám, kandidátom alebo skupinám.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje poskytovať verejnosti úplné, zrozumiteľné, pravidelné a pravdivé informácie o svojich aktivitách a zámeroch. Systematicky rozvíja ústretové, vysoko profesionálne a etické vzťahy s médiami.

Vzťah ku životnému prostrediu

 • Spoločnosť Aluprint vedome dodržiava koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti a napomáha pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia regiónu.
 • Spoločnosť Aluprint, uvedomujúc si špecifický charakter polygrafickej výroby, kladie dôraz vo svojej činnosti, výrobkoch a službách na ochranu zrdravia a bezpečnosti výrobcov, spotrebiteľov a ostatnej verejnosti.
 • Spoločnosť Aluprint rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy a presadzuje prijatie náročnejších noriem na znižovanie nepriaznivých environmentálnych vplyvov.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje informovať verejnosť o svojom environmentálnom programe a jeho napĺňaní.

Vzťahy v medzinárodnom podnikaní

 • Spoločnosť Aluprint sa správa zodpovedne v medzinárodnom obchode a investíách. Dodržiava legislatívu platnú v hostiteľskej krajine.
 • Spoločnosť Aluprint prispieva k ekonomickému blahobytu a rozvoju hostiteľskej krajiny, rešpektuje jej tradície a kultúru.
 • Spoločnosť Aluprint v každej svojej zahraničnej spoločnosti dodržiava Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a dbá na uplatňovanie jednotného postupu a dosiahnutie vysokého morálneho štandardu aj v krajinách s odlišnou obchodnou praxou.

Vzťahy v spoločnosti

Úcta k človeku - základ medziľudských vzťahov v spoločnosti
 • Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými v spoločnosti Aluprint sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.
 • Od každého zamestnanca sa vyžaduje vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery, spolupatričnosti a spolupráce -tímovosti, bez ktorých nemožno dlhodobo dosahovať vynikajúce hospodárske výsledky.
 • Spoločnosti Aluprint nebude tolerovať žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 • Každý zamestnanec spoločnosti nesie zodpovednosť za svoje konanie, čo sa prejavuje aj v dôslednom plnení si úloh. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, aby im nesťažoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.
 • Spoločnosť Aluprint zakladá svoju úspešnosť na profesionalite svojich zamestnancov, očakáva od nich aktívne a cieľavedomé konanie, vyhľadávanie a využívanie možností zlepšovania práce i vlastnej výkonnosti. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti spoločnosti, má právo byť vypočutý a získať spätnú väzbu na svoje návrhy.
Dôstojná práca
 • Spoločnosť Aluprint prijíma zamestnancov a usmerňuje ich kariéru na základe ich predpokladov na danú prácu, bez akejkoľvek rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vek, stav, sexuálnu orientáciu.
 • Spoločnosť Aluprint venuje pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov. Zaväzuje sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov zodpovedajúcich súčasným a budúcim potrebám firmy. Od zamestnancov očakávame aktívne využívanie týchto možností.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania má odrážať individuálne výsledky, aktivitu a význam pracovnej pozície vo väzbe na hospodárske výsledky spoločnosti.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje v procese prepúšťania rešpektovať objektívne kritériá a základné etické normy. Proces prepúšťania musí byť zákonný, včas oznámený, transparentný, vychádzajúci zo základných psychologických poznatkov a nesmie zraňovať dôstojnosť človeka.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje vytvárať hygienicky neškodlivé, bezpečné pracovné prostredie. Zamestnanci sú však povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a dbať, aby neohrozili seba, spolupracovníkov, iné osoby a nespôsobili materiálne škody.
 • Spoločnosť Aluprint dbá na vysokú úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti o svojich zamestnancov, ako aj o bývalých zamestnancov, ktorí odišli do dôchodku.
Etika komunikácie, šírenia a ochrany informácií
 • Vedenie spoločnosti Aluprint vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca bez rizika zastrašovania alebo sakcií.
 • Vedenie spoločnosti Aluprint sa zaväzuje vysvetľovať svoje ciele a zámery, ako aj význam jednotlivých činností a aktivít, podporovať aktívnu komunikáciu a aktivizovať zamestnancov na zdokonaľovanie ich pracovného výkonu, ako aj celkového výkonu spoločnosti. Osobitnú pozornosť venuje príprave spolupracovníkov na zmeny v spoločnosti Aluprint.
 • Spoločnosť Aluprint podporuje kultivovanú komunikáciu nielen medzi jednotlivými zamestnancami ale aj medzi jednotlivými útvarmi spoločnosti. Zámerné utajovanie informácií, ktoré by mohli prispieť ku skvalitneniu práce spoločnosti sa považuje za morálne neprípustné.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti Aluprint sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami. Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať len pre pracovné účely a nikdy nie na osobné ciele. Zamestnanci, ktorí odchádzajú zo spoločnosti Aluprint, musia i naďalej chrániť informácie patriace spoločnosti.
Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti
 • Každý zamestnanec spoločnosti vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno spoločnosti a ochraňovať jej záujmy.
 • Každý zamestnanec spoločnosti je povinný ochraňovať duševný i hmotný majetok spoločnosti. Telefóny, faxe, elektronická pošta, ako aj všetky počítačové zariadenia, hardvér a softvér sa používajú zásadne len na pracovné účely okrem nevyhnutných prípadov. Ďalšie špeciálne pracovné prostriedky sa používajú podľa stanovených pravidiel.
 • Spoločnosť Aluprint sa zaväzuje rešpektovať autorské právo a vyžaduje rovnaký postoj od svojich obchodných partnerov vo vzťahu k dokumentom a materiálom spoločnosti Aluprint. V spoločnosti Aluprint je povolené používať len legálne zakúpený softvér.
 • Zamestnanec spoločnosti Aluprint si neprivlasňuje, nepožičiava a ani neprepožičiava majetok spoločnosti bež dovolenia. Nezákonné privlastnenie firemného majetku alebo jeho použitie na osobné účely alebo cudziu potrebu bez výslovného povolenia sa považuje za rovnako závažné ako priame odcudzenie a môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru. Platený pracovný čas zamestnanca sa takisto považuje za majetok spoločnosti, ktorý by sa nemal používať na osobnú potrebu bez riadneho povolenia.
Konflikt záujmov
 • Zamestnanci spoločnosti Aluprint neposkytujú a neprijímajú akýkoľvek úplatok. Všetci sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Trestného zákona.
 • Každý zamestnanec spoločnosti Aluprint svoje súkromné záujmy vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej mimo spoločnosti Aluprint rieši tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami a vnútornými predpismi spoločnosti Aluprint. V týchto činnostiach nesmie zneužívať zdroje pracoviska, svoje postavenie v spoločnosti Aluprint, ani ohrozovať dobré meno spoločnosti.
 • Žiadny zamestnanec spoločnosti Aluprint vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej ním alebo jeho príbuznými mimo spoločnosti Aluprint nevyužije výhodu alebo zisk z informácie, ktorú získal v rámci svojich pracovných povinností a zodpovednosti v spoločnosti Aluprint a ktorá nie je všeobecne dostupná.
 • Zamestnanec spoločnosti Aluprint môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti spoločnosti, len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.
Etika riešenia sporov
 • Zamestnanci spoločnosti Aluprint sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt na pracovisku vyskytne, riešia ho kultivovane, nenásilnou cestou, prostrednictvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 • Účastníci konfliktu dbajú na to, aby pracovné konflikty neprerástli do osobnej nevraživosti.
 • V prípade závažného sporu v spoločnosti Aluprint musia zúčastnené strany prejaviť zodpovednosť a využiť všetky možnosti vyjednávania, aby sa zabezpečila plynulá činnosť spoločnosti.

Etická zodpovednosť manažmentu

 • Manažéri spoločnosti Aluprint sú modelom správania a konania pre ostatných pracovníkov spoločnosti. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti vyplývajúcej z ich postavenia. Dodržiavajú pravidlá manažérskej etiky a dbajú na svoju profesionálnu česť.
 • Manažéri spoločnosti považujú zamestnancov za spolupracovníkov, ktorým pripravujú podmienky na to, aby mohli efektívne využívať svoj potenciál, platený pracovný čas, prijímať svoje zodpovednosti a tvorivým spôsobom prispievať k rozvoju spoločnosti Aluprint. Vytvárajú pozitívnu pracovnú atmosféru.
 • Manažéri spoločnosti efektívne využívajú disponibilné zdroje, vrátane potenciálu ľudských zdrojov. V súvislosti s tým, dokážu vo vysokej miere uplatňovať princípy delegovania zodpovednosti, právomoci a informácií.
 • Manažéri spoločnosti Aluprint nepretržite rozvíjajú vzťahy s internými a externými skupinami na báze partnerstva. Vhodnými metódami podporujú spolupatričnosť a lojalitu zamestnancov k spoločnosti a ich záujem o ej prosperitu
 • Manažéri spoločnosti Aluprint sa zaväzujú poskytovať pravidelné, zrozumiteľné a pravdivé informácie spolupracovníkom. Zároveň overujú, či nimi poskytnuté informácie našli svojich adresátov. Otvorene hovoria o problémoch a vedia nájsť ich tvorivé riešenia.
 • Manažéri spoločnosti Aluprint sú schopní získať ľudí pre ciele spoločnosti, dokážu ich účinne viesť a motivovať. Zmeny vnímajú ako príležitosť k rastu prosperity spoločnosti. Vedia pre ne získať ľudí.
 • Manažéri spoločnosti Aluprint zabezpečujú personálnu bezpečnosť spoločnosti prípravou personálnych náhrad na dôležité pozície, vzájomnou zastupeteľnosťou ľudí, ako aj rozširovaním a uchovávaním znalostí.
 • Manažéri spoločnosti Aluprint sú povinní oboznamovať zamestnancov s hodnotami a požiadavkami uvedenými v tomto etickom kódexe a školiť ich na jeho dodržiavanie a sú povinní ísť príkladom pri jeho rešpektovaní. Takisto sú povinní vytvárať prostredie, ktoré je sociálne spravodlivé a v ktorom je možné rozvíjať dialóg tak, aby nedochádzalo k porušovaniu tohto kódexu.

Záverečné ustanovenia

 • Etický kódex spoločnosti Aluprint sa vzťahuje na všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti, ako aj na ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti Aluprint. Všetci sú povinní kódex dodržiavať, konať v súlade s jeho ustanoveniami a podporovať ho.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti Aluprint si musia byť vedomí, že každé porušenie etických noriem uvedených v etickom kódexe bude hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.
 • Zamestnanci sú povinní oznámiť porušenie tohto kódexu. Informáciu podávajú priamemu nadriadenému, čo predstavuje typický postup. Pokiaľ však zamestnanec má dojem, že v danej situácií to nie je vhodné, môže túto podať ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Informáciu možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou, telefonicky.
 • Priamy nadriadený pracovník je povinný zaoberať sa podanou informáciou o porušení Etického kódexu a prijať riešenie. Pokiaľ sám zváži, môže sa obrátiť na svojho nadriadeného, alebo na vedenie spoločnosti Aluprint.
 • Identita osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia etického kódexu sa udržuje v tajnosti, v najvyššej možnej miere. Žiadne represálie nebudú namierené proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje podozrenie z porušovania tohto kódexu.
 • Disciplinárne konanie alebo jeho absencia nevylučuje konanie orgánov činných v trestnom konaní v prípade podozrenia, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.
 • Pripomienky k obsahu a štruktúre Etického kódexu spoločnosti Aluprint, sa podávajú na vedenie spoločnosti Aluprint.

Piliere kultúry spoločnosti Aluprint

Hodnoty, ktoré uznávame
 • Spokojnosť zákazníka
 • Dlhodobé partnerské vzťahy
 • úspešnosť firmy založená na profesionalite pracovníkov a tímovej práci
 • Dokonalosť vo výkonoch všetkých aktivít
 • Výsledky práce
 • Zmeny ako príležitosti
Zamestnanec spoločnosti Aluprint
 • Verí v budúcnosť Aluprintu a svoju budúcnosť spája s ňou
 • Vnímavý k potrebám zákazníka
 • Otvorene komunikuje, ochotne spolupracuje
 • Špičkový odborník na svojom poste
 • Rozvíja svoje spôsobilosti
 • Odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti spolupracovníkom
 • Koná cieľavedome a samostatne, myslí tímovo
 • Hľadá možnosti zlepšenia vecí a vlastnej výkonnosti
 • Zodpovedne a dôsledne si plní pracovné úlohy
Manažér spoločnosti Aluprint
 • Schopný získať ľudí pre ciele
 • Účinne vedie a motivuje ľudí, zodpovedá za ich informovanosť
 • Efektívne komunikuje so svojim okolím, vytvára pozitívnu pracovnú atmosféru
 • Deleguje právomoc a zodpovednosť, využíva tvoriné riešenia
 • Otvorene hovorí o problémoch a vie nájsť ich tvorivé riešenia
 • Zmeny vníma ako normálnu súčasť života a vie pre ne získať ľudí
 • Efektívne využíva disponibilné zdroje
 • Rozvíja svojich spolupracovníkov, vytvára príležitosti k ich profesionálnemu rastu